Normen en grenswaarden

Inleiding
Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Branche-afpraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen/Grenswaarden

Omschrijving

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-152652004-en.htm

Onderzoeksstrategie bij het voorkomen van thermische belasting of thermisch onbehaaglijkheid op de werkplek

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENISO-77302005-en.htm

De norm definieert een behaaglijk niveau op basis van meetwaarden van klimaattechnisch onderzoek.