Welke strategie volgt u?

Omdat het werken met gevaarlijke stoffen risico’s met zich meebrengt, moet u de nodige maatregelen treffen om blootstelling en de kans op een ongeval zoveel mogelijk te beperken. Volg bij het treffen van maatregelen altijd de onderstaande arbeidshygiënische strategie in de aangegeven volgorde:

De arbeidshygiënische strategie

  1. Vervang de gevaarlijke stof, of voorkom blootstelling aan de stof door afscherming.
  2. Voer met de stof verontreinigde lucht af door ventilatie.
  3. Beperk de duur van de blootstelling en het aantal blootgestelde medewerkers.
  4. Laat medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Uit deze strategie blijkt dat stap 1 tot en met 3 altijd moeten plaatsvinden voordat u medewerkers gebruik laat maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.