Opvang en nazorg

Peer Support

Peer support, oftewel collegiale opvang, is een laagdrempelige manier van het bieden van eerste opvang en ondersteuning aan een getroffen collega na een ingrijpend incident op de werkvloer door een getrainde collega (‘peer supporter’). Deze opvang bestaat uit het geven van praktische en emotionele steun die aansluit op de behoefte van de medewerker en zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen voor de eerste opvang na ingrijpende incidenten. Bekijk de Richtlijn ARQ Beleidsrichtlijn psychosociale ondersteuning zorgprofessionals voor meer informatie.

Opvang na agressie

Een werknemer die geconfronteerd wordt met agressie of geweld kan hier lang last van hebben. Het meemaken van een ernstig incident kan leiden tot stress, angst, concentratieverlies en zelfs een (langdurige) ziekmelding. Goede opvang na een incident is cruciaal om deze negatieve gevolgen te beperken of te voorkomen. Enkele belangrijke aandachtspunten na een incident zijn:

  • Rust bewaren. Het is belangrijk dat u na een incident met agressie rustig blijft en veiligheid uitstraalt. Geef aandacht en erkenning aan het slachtoffer, maar voorkom extra stress en paniek.
  • Contact onderhouden. Helder communiceren en goed bereikbaar zijn is cruciaal voor goede opvang van het slachtoffer.
  • Ondersteuning vragen. Heeft uw organisatie niet de juiste expertise in huis om het slachtoffer optimaal bij te staan? Durf dan externe ondersteuning in te schakelen.
  • Goede afhandeling. Voer tot het laatste moment de regie. Vang het slachtoffer op, verhaal de schade en doe altijd aangifte.

Bekijk ook de handvatten die de StAZ heeft ontwikkeld.

Ondersteuning werkgever

In artikel 3.2.7 van de cao ziekenhuizen is opgenomen dat als de werknemer daarom verzoekt, de werkgever ondersteuning moet bieden bij het doen van aangifte bij vormen van agressie of ongewenst gedrag door derden. Vaak weerhoudt de vrees voor privacyschending medewerkers ervan om aangifte te doen. Bezorgdheid dat verdachten toegang krijgen tot aangiftegegevens, inclusief naam en adres, schrikt af. Gelukkig zijn er verschillende opties voor het doen van aangifte en kunnen medewerkers op verschillende manieren ervoor kiezen om hun gegevens te beschermen. Zo kan een werknemer aangifte doen onder domicilie van het ziekenhuis, waarbij het ziekenhuisadres gebruikt wordt. Ook kunnen werkgevers aangifte doen namens de medewerker en in sommige gevallen kan dit zelfs anoniem. Vermeld altijd dat het om agressie of geweld tegen een medewerker met een publieke taak gaat, en verzoek om gebruik van de code Veilige Publieke Taak (VPT). De aangifte krijgt dan prioriteit bij de politie en het Openbaar Ministerie en kan leiden tot een hogere straf voor de dader. Bekijk ook het artikel Ondersteuning bij aangifte volgens nieuwe cao Ziekenhuizen en Umc’s.