Arbeidshygiënische strategie en RI&E

We gaan ervan uit dat uw instelling de arbeidshygiёnische strategie toepast om arbeidsrisico's op te lossen. U doet dat met de volgende drie vragen.

 1. Is het mogelijk de bron van het arbeidsrisico weg te nemen?
 2. Zo niet, is het dan mogelijk de omgeving met collectieve en individuele maatregelen zodanig aan te passen dat veilig, gezond en verantwoord kan worden gewerkt?
 3. Als ook dit niet mogelijk is, kunt u dan persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten?

Op deze website hanteren we deze volgorde ook voor de oplossingen. De maatregelen gericht op bronaanpak staan dus steeds bovenaan.

Arbocatalogus en RI&E

Wat is de relatie tussen de arbocatalogus en de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E)? Een korte samenvatting:

 1. Doelen van het arbobeleid
  Als instelling stelt u eerst de doelen van het arbobeleid vast.
 2. Risico’s in kaart brengen
  Vervolgens inventariseert u de risico’s in de instelling met een RI&E-instrument (vragenlijsten):
  • Iedere werkgever is verplicht om de arbeidsrisico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. Zo maakt u alle knelpunten van de instelling inzichtelijk.
  • De werkgever bepaalt samen met de ondernemingsraad wie de risico’s inventariseert en welke methode daarvoor wordt gebruikt.
 3. Prioriteiten
  Nadat de risico’s en mogelijke gevaren zijn samengevoegd en geordend, worden prioriteiten aangegeven.
 4. Plan van aanpak
  Als de risicoinventarisatie klaar is, wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat is een uitwerking van:
  • de te nemen maatregelen;
  • de daaraan verbonden kosten.
  Bij de keuze van de maatregelen worden aspecten afgewogen als:
  • de ernst van het risico;
  • de wettelijk verplichte maatregelen;
  • de technische, organisatorische en financiële haalbaarheid;
  • de doeltreffendheid van de maatregelen.
  In dit stadium kan de arbocatalogus worden geraadpleegd om op te zoeken:
  • welke maatregelen er zijn om een bepaald arbeidsrisico te voorkomen of te verminderen;
  • instrumenten en methoden beschikbaar zijn om een bepaald risico nader te inventariseren.
 5. Uitvoering
  De volgende stap is het uitvoeren van de plannen en afgesproken acties. De ondernemingsraad houdt zicht op de stand van zaken.
 6. Jaarlijkse evaluatie
  De werkgever is verplicht om een jaarlijkse voortgangsrapportage te maken en daarin de uitgevoerde plannen te evalueren.