Rol van BHV bij incidenten

Bij BHV zijn tal van incidenten mogelijk. Hieronder zijn een aantal incidenten ter illustratie uitgewerkt.

Brand en ontruiming

Beschrijving
Brand kan op veel plekken optreden en verschillende manieren manifesteren. Bij een incident met brand is het vaak nodig preventief te ontruimen.

Rol BHV
Brand signaleren, in kaart brengen en indien mogelijk bestrijden is een van de kerntaken van BHV. Daarnaast heeft de BHV de taak om de ontruiming te coördineren.

Wateroverlast

Beschrijving
Wateroverlast kan op veel plekken optreden, van springen van waterleiding tot lekkage van daken en terrein door overvloedige regen. Veelal is er aparte apparatuur nodig om dit soort incidenten te bestrijden

Rol BHV
De BHV kan bij dergelijke incidenten hand- en spandiensten verrichten. Soms moet een afdeling ontruimd, moeten spullen gedroogd, alternatieve ruimten ingericht. Het inzetten van de BHV betekent extra capaciteit die op korte termijn beschikbaar is en is afhankelijk van hoe het intern geregeld is.

Stroomuitval

Beschrijving
Stroomuitval kan zich op meerdere manieren manifesteren. Van een korte onderbreking waarbij de netstroom uitvalt en de noodstroom het overneemt

Rol BHV
De BHV kan op meerdere manieren ondersteuning bieden, van het helpen ontruimen van getroffen afdelingen tot aan het helpen bij het op de hand beademen van patiënten. Daarnaast zijn hand- en spandiensten mogelijk zoals het zorgen voor tijdelijke verlichting, begeleiden van verkeerstromen etc.

Uitval (medische) gassen

Beschrijving
Uitval van medische gassen betekent vaak een acute situatie waarbij de kwaliteit van medische zorg in het geding is. Idealiter is er in de risico analyse rekening mee gehouden en zijn noodbatterijen of aanverwante aanwezig.

Rol BHV
De BHV kan bijvoorbeeld hand en spandiensten verrichten. Denk aan: het meehelpen met beademen, het naar de afdelingen brengen van medische gassen (cilinders).

Externe dreiging

Beschrijving
De kans op externe dreiging als een bommelding, poederbrief en terroristische aanslag is zeer klein. Daarom is het juist lastig hier mee om te gaan. Er zijn standaard formulieren voor telefonisten om gegevens op te nemen. Ook is tegenwoordig het vaak standaard dat inkomende gesprekken worden opgenomen. De politie dient gebeld te worden. Bij externe dreiging neemt vaak een speciaal extern team de leiding.

Rol BHV
De BHV kan hier niet veel meer betekenen dan het assisteren bij het ontruimen van (delen van) de instelling, vooropgesteld dat dit besloten wordt. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het scenario dat BHV geen inzet mag verlenen tot de betreffende ruimtes veilig zijn verklaard (lockdown procedure).

Uitval ICT / telefoon

Beschrijving
Als het goed is, zal uitval van de volledige ICT infrastructuur zelden optreden. Bij het ontwerp is (hopelijk) voldoende redundantie ingebouwd. Het kan bijvoorbeeld wel misgaan door een virus oid. Idem voor telefonie. Nu bijna iedereen een gsm heeft is de afhankelijkheid van een intern telefoonnet kleiner. Vaak is er een parallel intern noodnet beschikbaar.

Rol BHV
De BHV kan, doordat zij vaak in het bezit is van portofoons, zorgen voor communicatie tussen cruciale punten (SEH, IC, OK. Receptie). Ook kan de BHV optreden als ordonnans.

Chemicaliën spill

Beschrijving
Chemicaliën kunnen op meerdere manieren buiten hun behuizing komen. Denk aan: scheur in vat of chemo infuuszak, breken glazen fles, lekken leiding.

Rol BHV
De BHV is dé aangewezen ploeg om een spill op te ruimen. Echter: denk aan: opleiding (lezen etiketten, kennis eigenschappen chemicaliën), training en de nodige hulpmiddelen zoals pbm’s en een spill-kit

Legionella of andere uitbraak

Beschrijving
Uitbraken van Legionella, MRSA of andere kunnen het primaire proces behoorlijk ontwrichten, vanwege de isolatie- en aanvullende maatregelen. Meestal is er geen sprake van een acute, maar van een groeiende crisis.

Rol BHV
De BHV kan hier, net als bij uitval ICT, hand- en span diensten verrichten.

Gaslek

Beschrijving
Een gaslek, of dit nu aardgas is of een (medisch) hulpgas, kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden. Het inroepen van (externe) deskundige ondersteuning is dan ook direct nodig. In overleg met OK en IC’s zal zo snel mogelijk de toevoer moeten worden gestopt en voorziening via noodbatterijen geregeld. Afvoer van het gas via ventilatie kan iom de TD geschieden.

Rol BHV
De BHV kan, indien opgeleid, beginnen met meten, en tegelijkertijd een start maken met het ontruimen van de (direct) bedreigde afdeling(en).

Dreiging gas/gifwolk

Beschrijving
De instelling kan op meerdere manieren geconfronteerd worden met een externe bedreiging. Door bijvoorbeeld een verkeersongeval of een industrieel incident kan een gas of gifwolk de instelling naderen.

Rol BHV
Het besluit rondom deze dreiging ligt bij het crisisbeheer. Daarbij zijn de bouwtechnische aspecten van belang. De nadruk ligt op het ontruimen. Daarnaast kan de BHV kan bij dergelijke incidenten zorgen voor hand- en spandiensten, helpen bij ‘crowd control’ en het geven van informatie.

Gevaarlijke stofen

Beschrijving
Binnen veel bedrijven en instellingen wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dat vereist kennis van zaken bij de hulpverleners die de eerste inzet doen bij een incident. Dat begint bij het uitwerken van relevante noodscenario’s, de inzet van de noodorganisatie en hoe om te gaan met verwondingen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Rol BHV
De BHV kan assisteren bij bijvoorbeeld decontaminatie van slachtoffers (officieel moeten deze gedecontamineerd worden op de plaats incident, maar dit gebeurt niet altijd). En verder bij logistieke activiteiten.

ZIROP

Beschrijving
Een aantal ziekenhuizen heeft een rol in de opvang van patiënten van calamiteiten. Dit is geregeld in de ZIROP procedure van het ziekenhuis

Rol BHV
De beheerder van het ZIROP (vaak de crisiscoördinator) stelt het rampen opvangplan op en regelt de borging. De BHV kan hierbij een coördinerende rol hebben maar ook taken uitvoeren als het ondersteunen van familie en slachtoffers.