Arbocatalogus en RI&E

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Het Arboportaal is een startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden. Deze website is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Arboportaal bevat veel informatie over arbo-thema’s, arbocatalogi, instrumenten en publicaties die via het menu en via een zoekfunctie eenvoudig is terug te vinden.
Home | Arboportaal

Op de website van het Steunpunt RI&E leest u meer over de vele branche RI&E instrumenten, krijgt u informatie en tips voor uw bedrijf over het zélf opstellen van een RI&E en een handleiding voor branches over het maken en laten erkennen van een branche RI&E instrument.
www.rie.nl