Normen

Pagina-inhoud

Normen leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties en -evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen. Niet alle normen zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Branche-afspraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen

Omschrijving

Categorie-indeling en werkwijze conform artikel 4.84 – 4.86 Arbobesluit

Wettelijke basis: door overheid vastgestelde normen over omgang met biologische agentia

Rijksvaccinatieprogramma

Dit is een door de overheid ingesteld programma om de verspreiding van gevaarlijke infectieziekten te beperken. Het is niet verplicht om het vaccinatieprogramma te volgen.

Richtlijn prikaccidenten (RIVM 2007)

lci.rivm.nl/richtlijnen/prikaccidenten

Brancheafspraken: in overleg met overheidsinstanties vastgestelde richtlijn. Deze richtlijn houdt in wat men moet doen na prik-, bijt-, snij- en spataccidenten met bloed en andere lichaamsvloeistoffen. (postexpositiebeleid)

Richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie

Met name de richtlijnen over persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfectie en handreiniging zijn van belang voor bescherming van medewerkers. Het gebruik van pbm’s is ondergeschikt aan de andere twee maatregelen conform het bio-arbeidshygienische principe.

Brancheafspraken. De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is een samenwerkingsverband van drie wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de Werkgroep als standaarden vanuit het perspectief van patiëntveiligheid.

Richtlijn veilig werken met biologische agentia KNVM

Richtlijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.

Kwetsbare groepen

Naast algemene normen moet men rekening houden met kwetsbare groepen. Niet iedereen wordt even snel ziek bij blootstelling aan biologische agentia. Dit heeft een groot aantal oorzaken. Al deze variabelen maken dat men nooit van absolute blootstellingnormen kan uitgaan. Bij de beoordeling van de belastbaarheid voor biologische agentia is het belangrijk om te weten welke groepen kwetsbaarder zijn. Dit zijn in algemene zin jongeren en zwangeren. Maar ook medewerkers met bepaalde ziekten (bronchitis, diabetis) of medicijngebruikers kunnen extra gevoelig zijn.