Hoe minder hoe beter

Vóór de aanschaf van een gevaarlijke stof geldt:

  • Ga na of vervanging door een minder gevaarlijke stof mogelijk is;
  • Bestel niet meer dan strikt noodzakelijk;
  • Bestel altijd via de juiste kanalen;
  • Beoordeel of u in het geval van kleine hoeveelheden gebruik kunt maken van voorraden van andere afdelingen;
  • Hebt u een vergunning nodig voor de gevaarlijke stof;
  • Zijn er andere wettelijke eisen, zoals;
  • Zijn er eisen in het kader van CBRN, zoals dual-use stoffen, precursoren voor explosieven.
  • Wilt u Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gebruiken, dan bent u verplicht deze te vervangen door minder gevaarlijke alternatieven als dit technisch of medisch mogelijk is. ZZS stoffen zijn onder meer kankerverwekkende, mutagene of reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen), stoffen die (zeer) persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT- of zPzB-stoffen) zijn. De actuele lijst ZZS stoffen kunt u vinden via het zoeksysteem van het RIVM.