Globale voorschriften

Voor veilig en gezond werken zijn er globale voorschriften van de overheid. De invulling daarvan is neergelegd bij werkgevers en werknemers. In de Arbowet zijn de volgende algemene voorschriften relevant:

  • Artikel 3. lid 1: De werkgever voert beleid gericht op goede arbeidsomstandigheden.
  • Artikel 3. lid 2: De werkgever moet risico’s voorkomen en indien dat niet mogelijk is, deze risico’s beperken.
  • Artikel 5: De werkgever inventariseert en evalueert de risico’s en stelt een plan van aanpak op.
  • Artikel 8: De werkgever zorgt voor voorlichting, instructie en training aan medewerkers.
  • Artikel 11: De werknemer is verplicht mee te werken aan het op een veilige manier benutten van de omstandigheden en op een veilige manier werkzaamheden te verrichten.

Specifiek voor inhalatieanesthetica zijn er geen voorschriften, wel staat er in het Arbobesluit in met name hoofdstuk 4 omschreven hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen in het algemeen en met kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen in het bijzonder.

Invulling werkgevers en werknemers

De overheid laat het aan de branches om voorschriften in te vullen en afspraken op maat vast te leggen in een zogeheten arbocatalogus. Voor de UMC’s hebben de werkgeversorganisatie NFU en de werknemersorganisaties samen zo'n arbocatalogus gemaakt. Die arbocatalogus is goedgekeurd door het Ministerie van SZW. De Inspectie SZW controleert of ziekenhuizen zich houden aan de afspraken in de arbocatalogus. De informatie over inhalatieanesthetica op deze website is gebaseerd op die goedgekeurde arbocatalogus.