Wet en regelgeving

Het uitgangspunt is dat een werkgever de wettelijke (zorg)plicht heeft om een gezond en veilig werkklimaat te creëren. De organisatie dient beleid te hebben om ongewenst gedrag te voorkomen. Onderdelen van dit beleid moeten zijn:

  • Meldsysteem, ongewenst gedrag moet gemeld kunnen worden.
  • Incidenten van ongewenste omgangsvormen worden geregistreerd, geanalyseerd en er wordt actie ondernomen als dat nodig is.
  • Ongewenst gedrag is als thema opgenomen in de beleidscyclus van de organisaties.
  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Communicatie over de gedragscode, de klachtenregeling, het meldsysteem en de vertrouwenspersoon bestemd voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

De volgende bepalingen zijn van toepassing voor ongewenst gedrag. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3: Arbobeleid

Arbowet

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie risico's