Wat zijn gevaarlijke stoffen

Definities De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen hanteert de volgende definitie: Gevaarlijke stoffen zijn stoffen of mengsels van stoffen, die vanwege hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, een gevaar vormen voor de mens of voor het milieu, waardoor schade aan gezondheid of leven kan worden toegebracht.

In het Arbobesluit (artikel 4.1) wordt onder een gevaarlijke stoffen wordt verstaan: stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan medewerkers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen gevaar voor de veiligheid of gezondheid kunnen opleveren.