Bewustwordingscursus

Alle medewerkers die omgaan met gevaarlijke stoffen zoals het ontvangen, laden, opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeleid in relatie tot hun taken. Dit geldt tevens voor bestelwagen chauffeurs (en bijrijders) die onder de vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren. Via een cursus worden zij bewust gemaakt van de gevaren en risico’s die zij kunnen tegenkomen bij hun werkzaamheden en leren zij hoe zij op een veilige wijze hiermee om moeten gaan. Dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR. Op verzoek van de Inspectie moeten de werkgever en de medewerker kunnen aantonen dat zij deze cursus hebben gevolgd. Uw interne of ingehuurde “Veiligheidsadviseur” kan u adviseren over de opleiding en herhalingsfrequentie.

Advies voor de werkvloer:

  • Controleer of de informatie op de etiketten overeenstemt met de informatie in   paragraaf 2.2 van het veiligheidsinformatieblad.
  • Ga na welke medewerkers de training “bewustwording” conform Hoofdstuk 1.3 van het ADR moeten volgen of herhalen. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (ADR-regelgeving)
  • Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  • Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer