Good practices

Wat kun je doen om te komen tot beleid.

  1. ontwikkel een visie op gewenst en ongewenst gedrag die aansluit bij de strategie van de organisatie.  Maak helder welk gedrag gewenst  is en op welke wijze  de organisatie omgaat met ongewenst gedrag.
  2. Leg taken  verantwoordelijkheden bevoegdheden vast.  
  3. Stel een beleid op met minimaal de volgende onderwerpen: begrippen omschrijving van wat verstaan wordt onder ongewenst gedrag, werkingssfeer van het beleid, preventie van ongewenste omgangsvormen, het informele en het formele traject (klachtenprocedure), een vertrouwenspersoon en een adequaat meldsysteem met voorlichting en instructie.
  4. Regeling voor opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag.
  5. Waar nodig organisatorische, bouwkundige en/of elektronische maatregelen.