Wet en regelgeving

Verder is onderstaande Nederlandse wet- en regelgeving van belang voor gevaarlijke stoffen:

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Regels voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen

Vaststelling nadere regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen

Specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR-verdrag

Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wet milieubeheer

Regels voor een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne.

PGS 15

Richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Ook in Europees verband zijn afspraken gemaakt over gevaarlijke stoffen:

https://wetten.overheid.nl/zoeken_op_eu-richtlijn

Europese Afvalstoffenlijst (EURAL)

In de Eural benoemt de Europese Commissie afvalstoffen en bepaalt zij wanneer een afvalstof gevaarlijk is.