De CLP-verordening

Sinds januari 2009 is de Europese CLP-verordening (1272/2008/EG) van kracht.

De CLP-verordening verankert het mondiale GHS in de Europese wetgeving en regelt de indeling en etikettering voor de levering en het gebruik van chemische stoffen en mengsels.
De CLP-verordening kent voor gevaarlijke stoffen de volgende categorieën:

  • Explosief;
  • Ontvlambaar;
  • Oxiderend;
  • Gassen onder druk;
  • Corrosief;
  • Giftig;
  • Schadelijk;
  • Lange termijn gezondheidsgevaarlijk;
  • Gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/etiketten-gevaarlijke-stoffen