Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving

 • Branche-afpraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
 • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
 • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Artikel 6.8 Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling van het Arbobesluit

Wettelijke basis

80 dB(A):

 • Geluidsbeoordeling (metingen)
 • Beschikbaar stellen gehoorbescherming
 • Gelegenheid bieden voor audiomtestrie
 • Voorlichting

85 dB(A):

 • Verplicht gebruik van gehoorbescherming
 • Plan van aanpak en uitvoering vermindering geluid
 • Markeren van werkplekken met pictogrammen
 • Zie verder bij 80 dB(A)

87 dB(A)

 • Als met inbegrip van dempende werking van gehoorbescherming dit niveau wordt overschreden zijn direct maatregelen nodig.
 • Zie verder bij 85 dB(A).

Grenswaarden

Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus: