Duurzame Inzetbaarheidindex

Inzicht in je inzetbaarheid is de eerste stap. Met de duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) beantwoord je vragen over je gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en werkprivé balans. De DIX bestaat uit 60 vragen, ongeveer 10-15 minuten invullen. Er zijn diverse aanbieders van de vragenlijst.

 

De Duurzame Inzetbaarheid IndeX is een instrument om de inzetbaarheid van iemand nauwkeurig in kaart te brengen en concrete aangrijpingspunten ter verbetering inzichtelijk te maken. Optimaal inzetbare medewerkers zijn medewerkers die goede arbeidsprestaties leveren, gezond, gemotiveerd, en competent zijn en een goede balans hebben tussen werk en privé.

 

In de visie achter de DIX wordt nadrukkelijk gesteld dat inzetbaarheid veel meer is dan enkel in staat zijn aan de eisen van het werk te voldoen, ofwel het beheersen van risico's op uitval. Het gaat veel meer om 'lifetime‐employability', ofwel een continu proces om gedurende het gehele arbeidsleven flexibel inzetbaar te blijven en verder te kijken dan de huidige functie en organisatie. Dat betekent dat werkgevers en werknemers steeds meer met het idee moeten leren leven dat arbeidsrelaties eindig kunnen zijn. Inzetbaarheid is daarmee een begrip dat veel meer duidt op ontwikkeling van medewerkers dan op risico‐screening.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:

Het is een instrument dat op individueel (persoons) niveau wordt ingezet. Het geeft inzicht in zowel oorzaken als de stand van zaken rondom inzetbaarheid, waarmee concrete stuurinformatie wordt verkregen. De DIX kan worden ingezet als onderdeel van gezondheidsmanagement,arbobeleid, medewerkertevredenheid, loopbaanbeleid, het nieuwe werken en sociale innovatie.

Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.