MTO

Medewerkers Tevredenheidonderzoek (MTO) is een schriftelijke vragenlijsten gericht op organisatiegebonden factoren.  Het heeft tot doel om de beleving van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot hun werk.

De set van vragen ligt niet vast en kan per onderzoek of per organisatie verschillen Het is raadzaam om vooraf vast te stellen welke betekenis men aan de onderzoeksresultaten wil koppelen.

  • Kiest men voor maatwerk dan is het voordeel dat voor de organisatie belangrijke onderwerpen aan bod komen en dat (mede daardoor) het draagvlak het grootst is. Het kan daarnaast interessant zijn om stressverschijnselen en –gevolgen en misschien het verwerkingsvermogen van medewerkers bij het onderzoek te betrekken.
  • Er zijn ook gestandaardiseerde vragenlijsten. Deze bieden als voordeel dat vergelijkingen met andere organisaties gemaakt kunnen worden.

Het kan verhelderend zijn om (statistische) verbanden te laten onderzoeken tussen verschillende elementen van een MTO, zoals verloopgeneigdheid en ervaren werkdruk.
 
Het MTO kan een onderdeel of verdieping zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het daarop gebaseerde plan van aanpak.

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:
  • Dit instrument is te gebruiken op organisatieniveau.
  • Bedenk op welk niveau men laat rapporteren. Teamniveau heeft daarbij de voorkeur maar dit kan op gespannen voet staan met de waarborg voor anonimiteit.
  • De beoordeling van een MTO is een punt van aandacht bij de voorbereiding: beoordeling op basis van (vast te stellen) normen of op onderlinge vergelijkingen?
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.