VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar werkdruk en stress. Veel ziekenhuizen maken gebruik van de VBBA. Hierdoor is er een grote ziekenhuisbenchmark beschikbaar en kunnen de onderzoeksresultaten vergeleken worden met de sector. Zo kunnen ziekenhuizen gericht maatregelen nemen voor de totale organisatie, maar ook op basis van bijvoorbeeld functie-specifieke knelpunten. 

De VBBA identificeert risicogroepen met een verhoogde kans op uitval of beperkingen. Daarnaast heeft de VBBA een bewezen voorspellende waarde voor onder andere verzuim, bedrijfsongevallen en lichamelijke klachten (zoals hart- en vaatziekten).

Type risico:
Werkdruk
Randvoorwaarden:
  • De VBBA wordt ingezet op organisatieniveau, maar ook op bijvoorbeeld afdelings- of teamniveau.
  • De uitkomsten van de VBBA geven concrete handvatten aan managers, HR- en Arboadviseurs om een plan van aanpak te maken en verbetermaatregelen door te voeren.
  • Het gebruik van de vragenlijst vraagt om een inbedding in een groter geheel van follow-up activiteiten en terugkoppeling.
Bron(nen):

SKB biedt deze vragenlijst aan

Arbodossier Werkdruk