Branchenorm ongewenst gedrag

De instelling streeft naar een werkklimaat, waarin het gevoel van sociale veiligheid optimaal aanwezig is. Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Collegialiteit, integriteit, respect en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel. Het streven is om adequaat te reageren op ongewenst gedrag, zowel informeel als in een formele procedure.

Het organisatiebeleid over ongewenst gedrag kent de volgende uitgangspunten:

  • Directie/RvB ondersteunen het beleid ten aanzien van ongewenst gedrag en agenderen dit periodiek.
  • Ieder geval van ongewenste omgangsvormen is er een te veel.

  • Incidenten van ongewenste omgangsvormen worden geregistreerd, geanalyseerd en er wordt actie op ondernomen als dat nodig is.

  • Ongewenst gedrag is opgenomen in de beleidscyclus van de organisaties.

  • Communiceer het organisatiebeleid naar medewerkers en naar patiënten en bezoekers.

  • Verhaal schade op de dader.