Normen en grenswaarden

Inleiding
Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties en -evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Branche-afpraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur, cq door wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Branchenorm ongewenst gedrag

Brancheafspraak: in het kader van Arbocatalogus geformuleerde brancheafspraak.