Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria kunt u er vanuit gaan dat de oplossing van een zelfde beschermingsniveau is als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria ongewenst gedrag

Maatregelen tegen ongewenst gedrag komen tot stand in de volgende procesgang:

 • Zijn gebaseerd op actuele informatie over aard en omvang van ongewenst gedrag.

 • De actuele informatie is getoetst en beoordeeld

 • De maatregel is passend voor de aard van het ongewenste gedrag 

 • De effectiviteit van de maatregel wordt beoordeeld.

De maatregelen bevatten de volgende elementen:

 • Voorlichting en eventueel training

 • Protocollen

 • Gedragscode en gedragsregels of intentieverklaring (voor medewerkers onderling en voor patiënten/bezoekers).

 • Procedure voor melding en registratie van incidenten

 • Waar nodig organisatorische,,bouwkundige en/of elektronische maatregelen.

 • Regeling voor opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag.

 • Vertrouwenspersoon

 • Maatregelen houden rekening met cq passend bij het type ongewenst gedrag en type dader (agressor).

 • Afspraken met politie, justitie en gemeente over de fases in dit soort beleid: proactieve-, preventie-, preparatie-, repressieve- en nazorgfase.