Aanpak onderling ongewenst gedrag: nazorg

Indien je als slachtoffer van ongewenst gedrag behoefte hebt aan opvang, meld dit dan bij je direct leidinggevende. Als deze niet aanwezig of bereikbaar is, zal bij behoefte aan  acute opvang overgenomen worden door een vervangende leidinggevende of een collega.

Onderwerpen die in de eerste opvang aan bod komen zijn: het verhaal kwijt kunnen, steun regelen uit de naaste omgeving, mogelijke stressreacties bespreken, praktische hulp bieden,

Bij een strafbaar feit kan aangifte worden gedaan bij de politie. Onder een strafbaar feit wordt verstaan: (dreigingen van) handelingen die de lichamelijke integriteit aantasten en lichamelijk of psychisch letsel kunnen veroorzaken, dan wel levensbedreigend kunnen zijn. Ook het ontvreemden of moedwillig schade toebrengen aan eigendommen en het in bezit hebben en verhandelen van drugs valt hieronder. Uitgangspunt bij aangifte is dat de veiligheid van de medewerker blijvend is gewaarborgd. Het gaat hieronder uitdrukkelijk om het doen van aangifte als je zelf het slachtoffer bent of als je collega dat is.

 

Maatregelen zijn:

  • Nazorg door leidinggevende
  • Inzetten vertrouwenspersoon
  • Inzetten klachtencommissie
  • Ondersteuning bij aangifte en juridische afhandeling
  • Schadeverhalen op dader
Type risico:
Ongewenst gedrag
Kenmerken:
Pesten,Seksuele intimidatie,Discriminatie
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Bron(nen):

Hieronder vindt u links naar praktische instrumenten: