Aanpak onderling ongewenst gedrag: voorbereiding

Een visie op gewenst en ongewenst gedrag maakt helder welk gedrag wel en niet acceptabel is en hoe de organisatie omgaat met ongewenst gedrag. Bij het formuleren van uw beleid kunt u gebruik maken van materiaal uit de arbocatalogus en deze verder in vullen. Zo is duidelijk hoe de diverse betrokkenen (taken en verantwoordelijkheden) werken aan het voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag.

Aandachtspunten

 • Spreek je als directie duidelijk uit over het belang van gewenste omgangsvormen en draag uit dat ongewenst gedrag niet getolereerd wordt in een gezonde organisatie.

 • Stel een beleid op met minimaal de volgende onderwerpen: begrippenomschrijving van wat verstaan wordt onder ongewenst gedrag, werkingssfeer van het beleid, preventie van ongewenste omgangsvormen, het informele en het formele traject (klachtenprocedure), een vertrouwenspersoon.

 •  Bepaal of jullie instelling een gedragscode wil voor de omgang tussen medewerkers onderling.

 • Maak een onderscheid in de aanpak tussen een informeel traject (‘zelf oplossen’) en een ‘formeel traject’ (formele klacht indienen).

 • Zorg er voor dat de beleidscyclus compleet is (inventariseren tot en met het evalueren of het beleid effect heeft).

 • Een aanpak ongewenst gedrag is nooit klaar. Het is nodig met regelmaat aandacht te besteden aan implementatie. En daarbij kan men verschillende manieren van implementeren kiezen

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Analyseren van problematiek en oplossingen

 • Gedragsregels

 • Teamoverleg

 • Vertrouwenspersoon

 • Klachtenregelement:  hierin zijn in ieder geval de reikwijdte, de termijnen en de ontvankelijkheid van de klacht of de uitsluiting omschreven.

 • Klachtencommissie: bepaal of er een interne klachtencommissie moet worden ingesteld, of dat deze (bij kleinere instellingen) van buiten, op ad-hocbasis, kan worden samengesteld.

Type risico:
Ongewenst gedrag
Kenmerken:
Pesten,Seksuele intimidatie,Discriminatie
Niveau maatregel:
Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

In een goed beleid zijn er zowel preventieve maatregelen opgenomen als maatregelen voor het aanpakken van ongewenst gedrag .

Maak een onderscheid in de aanpak tussen een informeel traject (‘zelf oplossen’) en een ‘formeel traject’ (formele klacht indienen).