Agressie en geweld: convenanten en landelijke afspraken

Samenwerking met politie, gemeente, Openbaar Ministerie (OM) vraagt naast communicatie ook vooral om duidelijkheid. Duidelijkheid wordt veelal verkregen door de gemaakte afspraken vast te leggen in een convenant tussen deze partijen. Er bestaan verschillende modellen van convenanten. Wilt u als voorbeeld een actueel model convenant, stuur dan een mail naar info@veiligezorg.nl .

Daarnaast zijn er landelijke afspraken gemaakt hoe in een ziekenhuis omgegaan wordt met gedetineerden.
Wilt u het actuele protocol, stuur dan een mail naar info@veiligezorg.nl .

Type risico:
Ongewenst gedrag
Kenmerken:
Agressie en geweld
Niveau maatregel:
Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De handreiking VPT en het handboek Veiligezorg en de aanvullende handreikingen Veiligezorg zijn ontwikkeld door experts bij de aanpak van agressie en geweld en medewerkers tezamen. Bij goede uitvoering van alle onderwerpen is een aanmerkelijke vermindering van het aantal incidenten te verwachten. Het werkplezier zal erdoor worden verhoogd. Het is niet alleen toepasbaar binnen ziekenhuizen, maar binnen vele organisaties die te maken hebben met agressie en geweld.

Van groot belang is dat de raad van bestuur zich committeert bij de aanpak van agressie en geweld. Alle medewerkers dienen bij het project betrokken te worden om het ‘eigen’ te maken. Het project kent een lange looptijd en moet worden geborgd in de staande organisatie. Indien niemand verantwoordelijkheid neemt of kan nemen is het gedoemd te mislukken. Bij ruime organisatorische voorbereiding wordt het gedragen door de hele organisatie, zijn taken opgenomen in functieprofielen is er ieder jaar budget en staat het op de agenda bij ieder afdelingsoverleg.