Agressie en geweld: algemene onderwerpen

Er is veel kennis en ervaring opgedaan met de aanpak van agressie en geweld in het publieke domein, in de zorg en specifiek in de ziekenhuizen. In het kader van een aantal projecten is veel materiaal ontwikkeld dat organisaties kan ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid, het opstellen van een stappenplan, het maken van afspraken, nemen van maatregelen, implementeren en evalueren. U kunt het materiaal vinden op de websites van deze projecten:

  • Veiligezorg: een project van en door ziekenhuizen en revalidatiecentra om preventiebeleid te ontwikkelen en medewerkers te trainen in het omgaan met agressie. Veiligezorg heeft een aanpak ontwikkeld waarmee u in 7 stappen toewerkt naar een veilige werkomgeving. Het handboek Veiligezorg helpt om op systematische wijze stap voor stap vorm te geven aan het agressie en geweldsbeleid in uw ziekenhuis. Dit handboek en andere tools, tips en praktijkvoorbeelden vindt u op de StAZ-website Veiligezorg.
  • In de periode 2012-2016 is de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ in zorg en welzijn uitgevoerd. Deze campagne heeft veel informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden opgeleverd. Dit kunt u vinden op www.duidelijkoveragressie.nl .
  • Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van BZK. De in het kader van dit programma vergaarde kennis over VPT is verzameld op de website: www.agressievrijwerk.nl
Type risico:
Ongewenst gedrag
Kenmerken:
Agressie en geweld
Niveau maatregel:
Persoonlijke beschermingsmiddelen,Individuele maatregelen,Collectieve maatregelen,Bronaanpak
Randvoorwaarden:

De handreiking VPT en het handboek Veiligezorg en de aanvullende handreikingen Veiligezorg zijn ontwikkeld door experts bij de aanpak van agressie en geweld en medewerkers tezamen. Bij goede uitvoering van alle onderwerpen is een aanmerkelijke vermindering van het aantal incidenten te verwachten. Het werkplezier zal erdoor worden verhoogd. Het is niet alleen toepasbaar binnen ziekenhuizen, maar binnen vele organisaties die te maken hebben met agressie en geweld.

Van groot belang is dat de raad van bestuur zich committeert bij de aanpak van agressie en geweld. Alle medewerkers dienen bij het project betrokken te worden om het ‘eigen’ te maken. Het project kent een lange looptijd en moet worden geborgd in de staande organisatie. Indien niemand verantwoordelijkheid neemt of kan nemen is het gedoemd te mislukken. Bij ruime organisatorische voorbereiding wordt het gedragen door de hele organisatie, zijn taken opgenomen in functieprofielen is er ieder jaar budget en staat het op de agenda bij ieder afdelingsoverleg.