Normen en grenswaarden

Inleiding

Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Branche-afpraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Europese richtlijn 2004/40/EG elektromagnetische velden

De richtlijn zou  vanaf 2012 van kracht moeten worden in Nederland. Maar er zijn initiatieven om de grenswaarden te herzien en om uitstel van invoering aan te vragen. Zie ook Prakijkregels veilig omgaan met MRI voor werknemers.

 

Te gebruiken voor MRI

Europese richtlijn 2006/25/EG  kunstmatige optische straling

Wettelijke basis (Arbobesluit artikel 6.12c)

 

Te gebruiken voor UV, IR en zichtbaar licht.
Ook voor lasers.