Werkinstructie veegproeven cytostatica

Werkplekken waar met cytostatica wordt gewerkt moeten goed worden schoongemaakt. Vaststellen of een werkplek goed is schoongemaakt vindt plaats met behulp van veegproeven. 

Voorkomen van verspreiding van cytostatica binnen de afdeling en daarbuiten is belangrijk. Onbeschermd huidcontact met besmette oppervlakken is de belangrijkste blootstellingsroute voor medewerkers.

Elke instelling waar met cytostatica wordt gewerkt, dient een protocol op te stellen om gerichte veegproeven uit te voeren. In werkinstructies dient per ruimte aangegeven te worden op welke wijze hier uitvoering aan wordt gegeven. In het protocol dient ook aangegeven te worden welke acties er genomen worden indien er sprake is van overschrijding van de grenswaarden.

De werkinstructie heeft als doel om de schoonmaak en schoonmaakprocedure te controleren.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
Cytostatica
Niveau maatregel:
Organisatorische maatregelen
Randvoorwaarden:

Het opstellen van de werkinstructie en het uitvoeren van de veegproeven is een verantwoordelijkheid van de werkgever. In de praktijk wordt dit vaak uitgevoerd door arbo-deskundigen.

Bron(nen):

- Meetstrategie en werkinstructie veegproeven cytostatica, november 2016.

* Branche-afspraak Cytostatica 2012

* Samenvatting dossier Cytostatica. Arbokennisnet