Wet- en regelgeving

De Wet Milieugevaarlijke stoffen, waarmee de Europese stoffen- en mengselrichtlijnen in Nederland zijn geïmplementeerd, is per 1 juni 2015 vervangen door de Europese Classification, Labelling and Packaging (CLP- verordening).

Het doel is de gebruikers te informeren over de risico’s van gevaarlijke stoffen door middel van een uniform systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Voor mengsels die reeds vóór 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht, geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017.

Wijziging pictogrammen

De “oude” oranje/zwarte vierkante pictogrammen worden definitief vervangen door een wit/ zwart/rood ruitvormige pictogram.

H & P zinnen

De H- en P- zinnen vervangen de “oude” R- en S- zinnen die verplicht op het etiket staan vermeld. De H staat voor “Hazard” (gevarenaanduiding) en de P voor Precautionnary (voorzorgsmaatregelen).

Bewustwordingscursus

Alle medewerkers die omgaan met gevaarlijke stoffen zoals het ontvangen, laden, opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeleid in relatie tot hun taken. Dit geldt tevens voor bestelwagen chauffeurs (en bijrijders) die onder de vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren. Via een cursus worden zij bewust gemaakt van de gevaren en risico’s die zij kunnen tegenkomen bij hun werkzaamheden en leren zij hoe zij op een veilige wijze hiermee om moeten gaan. Dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR. Op verzoek van de Inspectie moeten de werkgever en de werknemer kunnen aantonen dat zij deze cursus hebben gevolgd. Uw interne of ingehuurde “Veiligheidsadviseur” kan u adviseren over de opleiding en herhalingsfrequentie.

Advies voor de werkvloer

  • Bespreek de vernieuwde pictogrammen en de H- en P- zinnen in het werkoverleg.
  • Controleer of de informatie op de etiketten overeenstemt met de informatie in   paragraaf 2.2 van het veiligheidsinformatieblad.
  • Kijk of de huidige opslag  van gevaarlijke stoffen voldoet aan de nieuwe CLP- indelingen.  
  • Ga na welke medewerkers de training “bewustwording” conform Hoofdstuk 1.3 van het ADR moeten volgen of herhalen. 

Voor meer informatie zie:

De volgende bepalingen zijn van toepassing. Klik op het artikel en u wordt doorgeleid naar de betreffende regelgeving.

Arboregeling

Artikel

Arbowet

Artikel 3:  Arbobeleid

Arbowet

Artikel 16: Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied

ArbowetArtikel 8: Voorlichting en onderricht
ArbowetArtikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbobesluit

Artikel 4.1 B Zorgplicht van de werkgever

Arbobesluit

Artikel 4.1 C Beperken van de blootstelling

ArbobesluitArtikel 4.1d. Beperking van blootstelling; werkpleketikettering

Arbobesluit

Artikel 4.2a Nadere voorschriften risico-inventarisatie en –evaluatie, aanvullende registratie

Arbobesluit

Artikel 4.3 Grenswaarden

Arbobesluit

Artikel 4.4 Arbeidshygienische strategie

Arbobesluit

Artikel 4.5 Ventilatie

Arbobesluit

Artikel 4.6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen

Arbobesluit

Artikel 4.7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen

Arbobesluit

Artikel 4.10a Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

ArbobesluitArtikel 4.10b. Onderzoek en biologische grenswaarden
ArbobesluitArtikel 4.10d. Voorlichting en onderricht

Arbobesluit

Artikel 4.11 - 4.23 Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen

Arbobesluit

Artikel 4.37 - 4.54 Aanvullende voorschriften werken met asbest

Arbobesluit

Artikel 4.104 - 4.106 Jeugdigen

Arbobesluit

Artikel 4.107 - 4.109 Zwangere werknemers en werknemers tijdens de lactatieperiode

ArbobesluitAfdeling 6. Specifieke gezondheidsschadelijke stoffen (artikelen 4.58 t/m 4.62)
ArbobesluitAfdeling 7. Vluchtige organische stoffen (artikelen 4.62a en 4.62b)

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (ADR-regelgeving)

 

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer