Normen en grenswaarden

Inleiding
Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Toelichting op de wet- en regelgeving: de Arbo-Informatiebladen. De AI-bladen hebben een adviserende en voorlichtende functie. en hebben geen formele status.
  • Brancheafspraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in wetenschappelijke literatuur en/of door wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Wettelijke grenswaarden

Wettelijke basis: ‘publieke’ grenswaarden door de overheid vastgesteld. Zie toelichting hieronder.

Grenswaarden branche ziekenhuizen

Brancheafspraak: ‘private grenswaarden’. Zie toelichting hieronder.

Branche afspraak Cytostatica (pdf, 50 KB)

Omdat Beleidsregel 4-18.5 “Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen” per 1-1-2011 is teruggetrokken.

Branche afspraak Narcosegassen  (pdf, 74 KB)

Omdat Beleidsregel 4.1c-7 “Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan inhalatie anesthetica in ziekenhuizen” (tot 1-1-2007 bekend als Beleidsregel 4.9-5) per 1-1-2011 is teruggetrokken.

Advies branchecommissie narcosegassen 2010 Met richtlijnen voor de ventilatie in een OK en verkoeverkamer. Opgesteld door vertegenwoordigers van NVZ en NFU; afgestemd met Arbeidsinspectie, IGZ, WIP, TNO, Bouwcollege.
AI-blad nr. 6: Werken met kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffenwww.arbozone.nl (informatie tegen betaling verkrijgbaar)
AI-blad nr. 14: Bedrijfsruimten: inrichting, transport en opslagwww.arbozone.nl (informatie tegen betaling verkrijgbaar)
AI-blad nr. 18: Laboratoriawww.arbozone.nl (informatie tegen betaling verkrijgbaar)
AI-blad nr. 31: Gezondheidsrisico's van gevaarlijke stoffenwww.arbozone.nl (informatie tegen betaling verkrijgbaar)
Dossier Arbokennisnet: samenvatting Cytostaticahttp://www.arbokennisnet.nl/images/dynamic/Samenvatting/Cytostatica/S_Cytostatica.pdf

 

Toelichting grenswaarden branche ziekenhuizen

Het grenswaardenstelsel bestaat uit een combinatie van publieke en private grenswaarden. De publieke grenswaarden worden door de overheid (Ministerie van SZW) vastgesteld. Voor alle andere stoffen dienen werkgevers en branches zelf gezondheidskundige private grenswaarden vast te stellen.

Voor de algemene ziekenhuizen zijn er geen ‘private grenswaarden’ vastgesteld.
Als door de overheid vastgestelde grenswaarden ontbreken zal men, bij gebrek aan ‘private grenswaarden’, van geval tot geval uit de wetenschappelijke literatuur grenswaarden moeten afleiden, dan wel terugvallen op grenswaarden uit het verleden.

De Sociaal Economische Raad (SER) houdt een databank met grenswaarden bij die geraadpleegd kan worden. Internet: www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx

Ook is het mogelijk, met name voor arbo-deskundigen, om gebruik te maken van een leidraad die in opdracht van de SER is ontwikkeld. In deze leidraad staat een afloopschema voor het afleiden van een private bedrijfsgrenswaarde, gebaseerd op openbare informatie is opgenomen, samen met 'veilige werkwijzen'. Dit zijn gevalideerde werkwijzen waarbij de blootstelling daadwerkelijk onder de grenswaarde blijft. Internet: http://www.veiligwerkenmetchemischestoffen.nl