Databank gevaarlijke stoffen

Wettelijk is iedere instelling verplicht een register bij te houden van de gevaarlijke stoffen die gebruikt worden. Bovendien moet van iedere stof een veiligheidsinformatieblad beschikbaar zijn die informatie geeft over welke beheersmaatregelen getroffen moeten worden om blootstelling aan de stof te voorkomen.

Er zijn verschillende aanbieders op de markt die stoffenregisters aanbieden, waarvan een paar gericht op de gezondheidszorg. 




Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Bron(nen):

Aanbieders gericht op de gezondheidszorg zijn:

Algemenere databanken zijn: