Werken tijdens zwangerschap en gedurende de periode van borstvoeding

Bij zwangerschap (of een ouderschapswens) is er sprake van aanvullende wet- en regelgeving en is informatie nodig over de speciale gevaren en noodzakelijke maatregelen in verband met zwangerschap. De aanvullende maatregelen zijn nodig ter bescherming van het ongeboren kind, bescherming van de zuigeling (borstvoeding) en de medewerkster zelf.

In ieder geval is een nadere risicobeoordeling nodig als met stoffen uit de onderstaande tabel wordt gewerkt:

  • geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van kanker: cytostatica/chemotherapeutica;
  • narcosegassen/inhalatieanesthetica;
  • organische oplosmiddelen (in vooral verven, lakken, lijmen, reinigings- middelen en inkt);
  • zware metalen en hun verbindingen (met name cadmium, kwik, lood, mangaan en thallium);
  • geneesmiddelen waarvan in de bijsluiter gewezen wordt op de schadelijke effecten voor de zwangerschap;
  • gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
  • polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, ondermeer in roet);
  • stoffen die het zuurstofgehalte van het bloed kunnen beïnvloeden zoals koolmonoxide.


Bovenstaande lijst is niet volledig. De beoordeling of werkzaamheden te risicovol zijn, is maatwerk. Dit vraagt de inzet van deskundige ondersteuning

De werkgever organiseert het werk van een zwangere werknemer en werknemer die borstvoeding geeft zodanig dat de arbeid geen gevaren met zich kan brengen voor haar veiligheid en gezondheid en geen terugslag kan veroorzaken op de zwangerschap of de borstvoeding. Hoe moet dit? Ook dit is maatwerk waarbij deskundig advies nodig is.

De beleidsregels (zie hieronder bij bronnen) geeft een overzicht van bepalingen en spelregels bij medewerkers die zwanger willen worden, zwanger zijn en/of lacteren tot maximaal 6 maanden na de zwangerschap. 

Voorlichting is aan zwangere werknemers is van belang. Hierin schenkt men aandachtaan  risico’s van het werk voor werknemer en haar (ongeboren) kind en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen. Bij deze voorlichting wordt ook aandacht besteed aan de rustruimte binnen het bedrijf. Voorlichting vindt plaats binnen twee weken nadat de zwangere werknemer aan de werkgever gemeld heeft zwanger te zijn. Tevens geeft de werkgever voorlichting aan de werknemer vóór het bevallingsverlof over de risico’s van het werk voor de pas bevallen werknemer en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen. Deze voorlichting betreft ook informatie inzake risico’s van het werk voor kwaliteit en kwantiteit van de borstvoeding en de genomen maatregelen om deze risico’s te voorkomen.


Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:

Randvoorwaarde is dat werkgevers hieromtrent afspraken op papier hebben staan. Een helder en toegespits informatiedocument kan hierbij helpen. Kosten kunnen minimaal zijn, terwijl de baten zich moeilijk laten berekenen (goed werkgeverschap, geen aansprankelijkheid, etc.). Goede en onafhankelijke voorlichting inzake dit onderwerp is eveneens een randvoorwaarde.