Beleidsregel 4.6-7 Voorkomen van verstikking bij toepassing van vloeibare stikstof

Toepassing van vloeibaar stikstof kan leiden tot zuurstofgebrek. Hierdoor kunnen medewerkers onwel worden. In de beleidsregel (zie hieronder bij 'Bronnen') zijn uitgangspunten opgenomen om de veiligheid te garanderen. Daarbij is ondermeer van belang dat bij dreigend zuurstoftekort de concentratie zuurstof niet beneden 18 volumeprocent geraken. Het hoofdalarm van de detectoren dient te zijn afgestemd op deze grens, terwijl het vooralarm op een hoger niveau (19 volumeprocent) wordt afgesteld.     

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak