Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen is risicovol. In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen om gezond en veilig te kunnen werken. De volgende punten zijn van belang:

1. Beoordeling van het risico
De eisen hebben ondermeer betrekking op:

 • Metingen.
 • De eisen aan schattingen, indien metingen ontbreken,
 • De factoren die het risico bepalen, zoals (a) de identiteit van de stof, (b) de aard van de gevaren, (c)de wijze van mogelijke blootstelling en (d) .het werk of de werkwijze die met de blootstelling verband houdt.


2. Maatregelen:

 • Dat de concentratie in de inademingslucht niet grenswaarden mag overschrijden.
 • Rekening houden met de combinatie van die stoffen.
 • Vermijden van huid- en oogcontact.


3. Procedures en voorzieningen

 • Voorzieningen zijn om goed te schoon te werken
 • Dat de werkruimte worden schoon gehouden
 • Er niet wordt gegeten, gerookt, gedronken of voedsel wordt bewaard in deze ruimten.
 • Afval wordt verwijderd.

De beleidsregels gaan dieper in op deze punten. Een toelichting is te lezen in het Arboinformatieblad. Zie bij 'Bronnen'.

Type risico:
Gevaarlijke stoffen
Niveau maatregel:
Bronaanpak
Randvoorwaarden:
 • het beleid wordt uitgewerkt naar specifieke onderwerpen (zoals cytostatica, schoonmaakmiddelen etc.)
 • voor kankerverwekkende stoffen gelden aanvullend regels
 • voorlichting en training
 • relatie met vergunningen