Criteria

Wat zijn criteria?
Met de criteria kunt u oplossingen beoordelen die niet in het oplossingenboek staan. Indien uw oplossing voldoet aan alle criteria is de kans groot dat de oplossing een zelfde beschermings-niveau biedt als de oplossingen in het oplossingenboek. Wilt u uw eigen oplossing dan aan ons melden? Dan kunnen wij uw oplossing plaatsen in het oplossingenboek. Zie Contact

Criteria gevaarlijke stoffen
Maatregelen in het kader van het verminderen en beheersen van gevaarlijke stoffen.

 • Houden rekening met de actuele wet- en regelgeving .
 • Houden rekening met de geformuleerde branchenormen.
 • Zijn gebaseerd op een actuele risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De RI&E is voldoet aan de volgende eisen:

  • Baseert zich op een deugdelijke registratie van aanwezige gevaarlijke stoffen.
  • Houdt rekening met het feit dat het register gevaarlijke stoffen voor de geneesmiddelen vaak ontreikend is vanwege afwijkende registratieverplichtingen.

 • Zijn alleen zinvol als tenminste de volgende aspecten aanwezig zijn:

  • Informatiemiddelen zoals veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten aanwezig zijn.
  • Voorzien wordt, indien nodig, in procedures voor calamiteitenopvang.

 • Worden meegenomen in het voorlichtings-, scholings- en of trainingsprogramma van betrokkenen.
 • Worden meegenomen in de procedures en protocollen.
 • Worden getoetst op het daadwerkelijk gebruik dan wel naleving van gemaakte afspraken.