Normen en grenswaarden

Inleiding

Normen en grenswaarden leggen vast wat toelaatbare situaties zijn. Risico-inventarisaties- en evaluaties, werkplekbeoordelingen, meetresultaten, audits e.d. worden getoetst aan normen en grenswaarden. Niet alle normen en grenswaarden zijn gelijkwaardig. We onderscheiden de volgende niveaus:

  • Wettelijke basis: verankerd in wet- en regelgeving
  • Brancheafspraak: afspraak al dan niet bekrachtigd door sociale partners
  • Normalisatie: vastgesteld door normalisatie-instituten zoals NEN, ISO, HKZ, NIAZ, TUV e.d.
  • Wetenschappelijke normen. Gepubliceerd in Wetenschappelijke literatuur, cq door Wetenschappelijke instellingen vastgesteld (zoals de Gezondheidsraad)

Voor Bedrijfshulpverlening is er nauwelijks wetenschappelijke onderbouwing ten aanzien van kwantiteit en kwaliteit.

Normen / Grenswaarden

Omschrijving

Wettelijke norm

Zie overzicht wet- en regelgeving.

Branchenorm BHV

Brancheafspraak: in het kader van Arbocatalogus geformuleerde brancheafspraak.

NENNu nog NEN 8112, is in revisie, wordt geheel anders, verschijnt waarschijnlijk medio 2013.
NIAZElementen in NIAZ gaan over incidenten en impliciet over (brand)veiligheid en daarmee BHV. Momenteel wordt nagedacht over explicitering.
CCVModel integrale brandveiligheid.
SDU AI-10Standaardwerk over noodorganisatie en BHV.