Vanaf 1 juni 2015 Europese Classification, Labelling and Packaging (CLP)

Voorbeeld: oude en het nieuwe pictogram.

De Wet Milieugevaarlijke stoffen, waarmee de Europese stoffen- en mengselrichtlijnen in Nederland zijn geïmplementeerd, is per 1 juni 2015 vervangen door de Europese Classification, Labelling and Packaging (CLP- verordening).

Het doel is de gebruikers te informeren over de risico’s van gevaarlijke stoffen door middel van een uniform systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen.

Voor mengsels die reeds vóór 1 juni 2015 in de handel zijn gebracht, geldt een overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2017.

Wijziging pictogrammen

De “oude” oranje/zwarte vierkante pictogrammen worden definitief vervangen door een wit/ zwart/rood ruitvormige pictogram.

H & P zinnen

De H- en P- zinnen vervangen de “oude” R- en S- zinnen die verplicht op het etiket staan vermeld. De H staat voor “Hazard” (gevarenaanduiding) en de P voor Precautionnary (voorzorgsmaatregelen).

Bewustwordingscursus

Alle medewerkers die omgaan met gevaarlijke stoffen zoals het ontvangen, laden, opslaan en verzenden van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeleid in relatie tot hun taken. Dit geldt tevens voor bestelwagen chauffeurs (en bijrijders) die onder de vrijgestelde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren. Via een cursus worden zij bewust gemaakt van de gevaren en risico’s die zij kunnen tegenkomen bij hun werkzaamheden en leren zij hoe zij op een veilige wijze hiermee om moeten gaan. Dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR. Op verzoek van de Inspectie moeten de werkgever en de werknemer kunnen aantonen dat zij deze cursus hebben gevolgd. Uw interne of ingehuurde “Veiligheidsadviseur” kan u adviseren over de opleiding en herhalingsfrequentie.

Advies voor de werkvloer

  • Bespreek de vernieuwde pictogrammen en de H- en P- zinnen in het werkoverleg.
  • Controleer of de informatie op de etiketten overeenstemt met de informatie in   paragraaf 2.2 van het veiligheidsinformatieblad.
  • Kijk of de huidige opslag  van gevaarlijke stoffen voldoet aan de nieuwe CLP- indelingen.  
  • Ga na welke medewerkers de training “bewustwording” conform Hoofdstuk 1.3 van het ADR moeten volgen of herhalen. 

Voor meer informatie zie: